Deklaracja dostępności

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu
 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) PP-P w Sierpcu.

 

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.10.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

PP-P w Sierpcu będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia 12.10.2020r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Okraszewska – pomoc administracyjna, tel. 24  275 29 94  e-mail:

poradniasierpc@wp.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu znajduje się na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 8b, 09-200 Sierpc.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się w połączeniu ze schodami.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma platform, windy.

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko korytarz.

W siedzibie PP-P znajduję się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciemiecka Aneta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-04 09:43:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciemiecka Aneta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04 09:47:20
  • Liczba odsłon: 314
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136694]

przewiń do góry