OPINIE

 

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 

a)      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

b)      pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

c)      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

d)     dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

e)      zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

f)       udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

g)      przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

h)      przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

i)       przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i  formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

j)        innych określonych w odrębnych przepisach.

 

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców poradnia przekazuje kopię opinii  do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobocińska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-16 12:06:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobocińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 12:06:28
  • Liczba odsłon: 959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136689]

przewiń do góry