ORZECZENIA

W poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają:

a)       orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

b)       orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

c)       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

W ramach pracy zespołu przeprowadzana jest analiza szczególnie skomplikowanych przypadków indywidualnie zbadanych dzieci i młodzieży wymagających zespołowej diagnozy i wskazania odpowiedniej formy kształcenia oraz formy stymulacji i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W skład zespołu wchodzą:

      1)    dyrektor  lub osoba powołana przez dyrektora jako przewodniczący

1)       psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,

2)       pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,

3)       logopeda – opracowujący diagnozę logopedyczną,

4)       lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,

5)       inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, wcześniej powiadomiony o jego terminie.

 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego doręczenia.

 

Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia lub opinii.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobocińska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-16 12:09:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-01 20:26:02
  • Liczba odsłon: 994
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136666]

przewiń do góry